Małżeństwa wśród dzieci: posłowie PE o tym jak położyć kres tej pladze

Jedna trzecia dziewcząt w krajach rozwijających się jest wydawana za mąż przed ukończeniem osiemnastego roku życia, a jedna dziewiąta przed ukończeniem piętnastu lat. Małżeństwa młodych osób ograniczają ich rozwój. Dzieci są  zmuszane do opuszczania szkoły. Zdrowie i życie dziewcząt narażone jest na niebezpieczeństwo z powodu komplikacji w trakcie ciąży i porodu. Dodatkowo dochodzi do licznych nadużyć wobec młodych małżonków. 11 kwietnia parlamentarne podkomisje ds. Praw Kobiet i Praw Człowieka omówiły tę kwestię z ekspertami.

Fati, 13 lat, uchodźca z Malii. Przybyła z mężem do obozu dla uchodźców w październiku 2012 r. Była w szóstym miesiącu ciąży. Mauretania/obóz dla uchodźców Mbery, 50 km od granicy z Mali, 13.02.2013 r. ©UNHCR/B.Malum
Fati, 13 lat, uchodźca z Malii. Przybyła z mężem do obozu dla uchodźców w październiku 2012 r. Była w szóstym miesiącu ciąży; Mauretania/obóz dla uchodźców Mbery, 50 km od granicy z Mali, 13.02.2013 r. ©UNHCR/B.Malum

Problem zawierania małżeństw przez dzieci dotyczy zarówno dziewcząt, jak i chłopców, ale to dziewczęta są częściej zmuszane do wczesnego zamążpójścia. Młodociane żony stanowią 82% dzieci w związkach małżeńskich. Liczba małżeństw zawieranych przez dzieci powoli maleje, ale wzrost liczby ludności zwiększy liczbę osób, które wstąpiły w związek małżeński we wczesnej młodości do 950 milionów do 2030 roku (dziś jest to 700 milionów).

Chociaż małżeństwa dziecięce występują na wszystkich kontynentach, to największy ich odsetek jest w Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej. Trzy kraje o najwyższym wskaźniku małżeństw dzieci to Nigeria (77% kobiet wstępuje w związki małżeńskie przed 18 rokiem życia), Bangladesz (74%) i Czad (69%). W rezolucji przyjętej na posiedzeniu plenarnym w zeszłym tygodniu, eurodeputowani wezwali rząd Bangladeszu do likwidacji luk prawnych, pozwalających na zawarcie związku małżeńskiego poniżej minimalnego wieku 18 lat dla kobiet i 21 dla mężczyzn.

Przyczyny zawierania związków małżeńskich przez dzieci

Przyczyny małżeństw, zawieranych przez młodocianych, to ubóstwo, nierówność płci i obawy rodziców o bezpieczeństwo ich dzieci. Anna Maria Corazza Bildt, szwedzka członek grupy PPE ​​rozmawiała z rodzicami w obozach dla uchodźców. Według rodziców małżeństwo było najlepszym sposobem zapewnienia dzieciom przyszłości.

Niedawne badania wśród syryjskich uchodźców w Libanie wykazały, że 24% uchodźców w wieku od 15 do 17 lat ma już żonę. Szacuje się, że liczba małżeństw zawieranych przez syryjskie dzieci jest czterokrotnie wyższa, niż przed wybuchem konfliktu w Syrii.

Jak sobie z tym poradzić

Eksperci i eurodeputowani podkreślili znaczenie współpracy z dziećmi i dotkniętymi problemem społecznymi, w celu zmiany norm społecznych, zagwarantowania dostępu do służby zdrowia, edukacji i usług prawnych oraz utworzenia  prawnych, silnych struktur.

„Parlamenty wszystkich krajów powinny przyjąć ustawę chroniącą interesy dzieci, a w szczególności godność dziewcząt i umożliwiającą im podejmowanie podstawowych życiowych decyzji” – powiedział Pier Antonio Panzeri, włoski członek grupy S & D, przewodniczący podkomitetu ds. Praw człowieka i Współprzewodniczący podkomisji.

Profesor Benyam Dawit Mezmur, przewodniczący komisji ONZ ds. Praw dziecka, podkreślił znaczenie roli organizacji regionalnych, natomiast Fredrik Malmberg, szwedzki rzecznik ds. Dzieci, wezwał kraje UE do likwidacji podwójnych standardów dla osób ubiegających się o azyl. „Nasze ustawodawstwo i nasze instytucje powinny zapewniać równe zabezpieczenie wszystkim dzieciom” – powiedział.

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ (S & D, LT), przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równości płci i Współprzewodnicząca podkomisji podkreśliła, że liczbę wczesnych małżeństw można ograniczyć dzięki edukacji i wzmocnieniu pozycji ekonomicznej kobiet.

„Rozwiązanie problemu małżeństw dzieci daje nam punkt wyjścia do rozwiązania wielu innych kwestii” – powiedziała Lakshmi Sundaram, dyrektor wykonawczy pozarządowej organizacji Girls not Brides. Według niej ​​małżeństwa dzieci skutecznie ograniczają inne wysiłki na rzecz rozwoju, „takie jak walka z przemocą wobec kobiet, zatrzymanie dzieci w szkole do zakończenia edukacji lub pozbycie się HIV / AIDS”.

(Redakcja na podst. materiałów prasowych PE)

Leave a Comment