O KOD-zie

Krócej się nie dało… Po pierwsze, jesteśmy po kongresie PiS i naiwnością jest wierzyć, że PiS przyhamuje. Po drugie jesteśmy po kongresie PO i nie doczekaliśmy się niczego, co mogłoby […]

Echa Społeczne - Trudny temat

Trudny temat

Zbigniew Szczypiński: To będzie dla mnie trudny temat. Od kilku tygo­dni, a kon­kret­nie od czasu uzy­ska­nia przez KOD sta­tusu sto­wa­rzy­sze­nia i ogło­sze­nia na swo­jej stro­nie, że poczy­na­jąc od 5 czerwca 2016 roz­po­czyna przyj­mo­wa­nie człon­ków — obser­wuję pro­ces, który trudno […]