Europa przeciwko rasizmowi i ksenofobii

To wydarzyło się w Parlamencie Europejskim 11 czerwca 1986 r: Ceremonia podpisania wspólnej deklaracji sprzeciwiającej się rasizmowi i ksenofobii.

Pierre PLFLIMLIN, Przewodniczący PE, Jacques DELORS, Przewodniczący KE, i Hans VAN DEN BROEK, Minister SZ Holandii i Przewodniczący Rady Europy, podpisują wspólną deklarację.
Podpisanie Deklaracji (fot. © Wspólnoty Europejskie 1986 – Źródło: PE)

Przyjęcie wspólnej deklaracji przeciwko rasizmowi i ksenofobii zaproponowała Komisja Europejska. W marcu 1985 r. przekazała Radzie Europy raport w sprawie Polityki migracyjnej Wspólnoty. W szeregu państw członkowskich doszło do ksenofobicznych ataków na imigrantów, zatrudnionych w tych państwach, a także na ich rodziny. Opinia publiczna Wspólnoty zareagowała oburzeniem i wyraziła dezaprobatę wobec przejawów nietolerancji i agresji.

Zarówno Rada Europy jak i Parlament Europejski zareagowały pozytywnie na Wniosek Komisji i przystąpiły do prac, które doprowadziły do powstania następującej deklaracji:

Parlament Europejski, przedstawiciele państw Członkowskich, zgromadzonych w Radzie i Komisji,

– Uznając istnienie i wzrost postaw ksenofobicznych, ruchów i aktów przemocy we Wspólnocie, które są często skierowana przeciwko imigrantom,

– Uwzględniając, że instytucje wspólnotowe przywiązują szczególną wagę do poszanowanie praw podstawowych, co uroczyście ogłoszono we Wspólnej deklaracji z dnia 5 kwietnia 1977 roku; a także zasady swobodnego przemieszczania się, co określono w Traktacie Rzymskim,

(…/…)
– Mając na uwadze poszanowanie godności ludzkiej i
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji rasowej, co jest częścią wspólną dziedzictwa kulturowego i prawnego wszystkich państw członkowskich,

– Pamiętając o pozytywnym wkładzie pracowników, pochodzących z innych państw członkowskich lub państw trzecich, i nadal wnoszących swój wkład w rozwój państw członkowskich, w których legalnie przebywają, ich społeczności, a także rozwój Wspólnoty jako całości,

Wspólna Deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Komisji Europejskiej sprzeciwiającej się rasizmowi i ksenofobii. Strasbourg Sesja Plenarna 11 czerwca 1986. Podpisany dokument Signed document.
Podpisana Deklaracja. (fot. © Wspólnoty Europejskie 1986 – Źródło: PE)

1. Zdecydowanie potępiają wszelkie formy nietolerancji, wrogości i przemocy wobec osób lub grup osób, z powodów rasowych, religijnych, kulturowych, społecznych lub narodowościowych;

2. Podtrzymują swoje postanowienie, aby chronić indywidualność i godność każdego członka społeczeństwa i odrzucić wszelkie formy segregacji cudzoziemców;

3. Są zdeterminowane do monitorowania skutków wszelkich wspólnych działań i niezbędnych kroków, podejmowanych w celu wykonania postanowień tej wspólnej deklaracji, aby zagwarantować ich prawidłową realizację;

4. Są zdecydowane nie zaprzestawać dotąd podejmowanych wysiłków, mających na celu ochronę indywidualności i godności każdego członka społeczeństwa, i odrzucić wszelkie formy segregacji cudzoziemców.

5. Kładą nacisk na adekwatne i obiektywne informowanie, a także przypominanie wszystkim obywatelom o groźbie rasizmu i ksenofobii, a także konieczności przeciwstawiania się wszelkim aktom i formom dyskryminacji, w celu ich uniemożliwienia lub ograniczenia.

 

Komisja zatwierdziła ostateczny tekst Wspólnej Deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Komisji Europejskiej, sprzeciwiającej się rasizmowi i ksenofobii. Dokument został podpisany w Strasbourgu, podczas Sesji Plenarnej, przez Przewodniczącego  Parlamentu Europejskiego Pierre’a PLFLIMLINA,  Przewodniczącego  Komisji Europejskiej Jacquesa DELORSA i Przewodniczącego Rady Europy, Ministra Spraw Zagranicznych Holandii,  Hansa VAN DEN BROEKA, dnia 11 czerwca 1986 r.

Strasbourg Sesja Plenarna 11 czerwca 1986
Strasbourg Sesja Plenarna 11 czerwca 1986 (fot. © Wspólnoty Europejskie 1986 – Źródło: PE)

 

Leave a Comment